Zájmové kroužky

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme tyto zájmové kroužky:
 
KROUŽEK VÝPOČETNÍ TECHNIKY - vyučující Mgr. Radka Zapletalová

Kroužek navazuje na výuku informatiky a je určen pro žáky 2. - 5. ročníku. Zde si žáci osvojí a upevní znalosti v oblasti výpočetní techniky. Počítačová učebna umožňuje práci v textových editorech, grafických programech, tisk obrázků a fotografií, promítání videa, práci na interaktivní tabuli a připojení k internetu.

 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY - vyučující Eliška Hynková, DiS.

Sportovní aktivity jsou určené pro žáky 1. - 5. ročníku, zaměřují se na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Náplní jsou různorodé sportovní hry a cvičení. V zimním období je využívána školní tělocvična, která nabízí lezeckou stěnu, stolní tenis, šplh po tyči či po laně, spoustu vybavení ke cvičení a míčovým hrám. Při příznivém počasí zima připraví podmínky pro bobování  na kopci za školou. V jarním a podzimním období sportovní aktivity probíhají na hřišti u školy nebo na hřišti MŠ. Zde na vydlážděném hřišti lze hrát floorbal, streetbal, volejbal, fotbal a jiné míčové a sportovní hry. 

 

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ  AKTIVITY - vyučující Mgr. Leona Sodomová

Jak již název napovídá, kroužek je zaměřen na dechová cvičení, zpěv, hru na zobcovou flétnu, Orffovy nástroje i na tělo a to vše spojeno s pohybem a hrou, což přispívá k rozvoji hudebních dovedností. Kroužek je určen pro žáky 1. - 5. ročníku.

 

KROUŽEK AJ PRO 1. a 2. ROČNÍK - vyučující Mgr. Radka Zapletalová

Kroužek je zaměřen na přípravu žáků do hodiny povinné angličtiny, která je na naší škole vyučována od 3. ročníku. Žáci se formou her, křížovek, pohybových aktivit seznamují se základními anglickými slovíčky a gramatikou. 

 

LITARÁRNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA - vyučující Mgr. Ivana Lásková

Zde si děti ověřují svoje komunikační schopnosti, rozšiřují slovní zásobu, učí se recitovat, vůlí ovládat trému z veřejného vystupování, vzájemně spolupracovat a pohybovat se na jevišti. Koužek je určen pro žáky 1. - 5. ročníku.