ŠKOLNÍ ŘÁD 

Základní škola a mateřská škola Zálší

Školní řád mateřské školy Zálší

Č.j.: 1/2010 ŘE

Účinnost od: 1.9.2010

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny: 1.9.2017

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Údaje o zařízení

 

Typ MŠ:celodenní s pravidelným provozem

Kapacita:24 dětí

Provozní doba: 6:30-16:00 hodin

Vypracoval: Eva Sobelová vedoucí učitelka Mateřské školy

Schválil: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lásková Ivana

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

A. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního

vzdělávání,

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími

potřebami,

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se

platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném

znění.

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

d) při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

e) další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního

řádu.

f) děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.

 

2.2. Každé dítě má povinnost:

a) respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se v nezbytné míře omezením vyplývajících z nutnosti dodržet v mateřské škole potřebný řád.

b) zacházet šetrně s majetkem školy, neničit majetek školy ani prostoty školy.

c) do MŠ nenosí cenné věci – mobil, fotoaparát, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dítěte – pistole, nože, meče apod.

 

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní

zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se

ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2. Spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů.

3.3 k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu (viz formulář k vyzvednutí v MŠ), bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci.

3.4. možnost využít individuálního vzdělávání dítěte ve školním roce, kdy je pro něho předškolní vzdělávání povinné.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

4.1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy

bylo vhodně a čistě upraveno,

b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

týkajících se vzdělávání dítěte,

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

vzdělávání dítěte,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním

řádem,

e) přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání nejpozději v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost k předškolnímu vzdělávání.

f) k povinné předškolní docházce přivádět dítě denně v pracovních dnech (kromě prázdnin), aby bylo přítonmo vzdělávání v čase od 8 do 12 hodin.

g) řádně omlouvat povinnou předškolní docházku písemnou formou.

h) prát ložní prádlo 1x za 21 dní.

ch) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského

zákona č. 561/2004 Sb., které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo

bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny..)

i) ve stanoveném termínu hradit stravné.

 

 

B. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

5.1. Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b) evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem

c) oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte

d) přihlášku k zápisu do mateřské školy potvrzenou pediatrem a přihlášku ke stravování

e) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

f) do MŠ se zpravidla přijímají děti ve věku od 3 do 6 let smyslově a duševně zdravé.

g) do třídy MŠ se mohou zařazovat vyjímečně i děti mladší na základě vyjádření praktického lékaře, dovoluje-li to kapacita MŠ

h) O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

 

5.2. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

5.3.Vydávání přihlášek

Vedoucí učitelka MŠ na žádost zákonného zástupce dítěte vydá formulář a

předtištěnou žádost rodičů o přijetí do MŠ Zálší, a to vždy od 1.9. pro

následující školní rok. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím nástěnky v MŠ, na stránkách ZŠ a MŠ, na vývěsce v obci.

 

Termín a místo podání přihlášek

Vyplněné přihlášky s žádostí zákonného zástupce dítěte pro přijetí do MŠ se

přijímají u vedoucí učitelky MŠ vždy od 1.5. – do 16.5.

Ředitelka školy posoudí všechny přihlášky podané v platném termínu a

rozhodne o přijetí či nepřijetí ve správním řízení.

 

6. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka školy Rozhodnutí o

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a

zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (Školský zákon) a řídí se závaznou směrnicí č.j. 01/176/2017 „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“

 

 

7. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se

nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno

zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16.1. až 16.3 tohoto

školního řádu.

 

8. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení

vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

9. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného

oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte

v mateřské škole.

 

10. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro

úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka

rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených

úplat.

 

11. Vzdělávání cizinců

11.1. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České

republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní

příslušníci.

11.2. Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není

zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem

"cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani

jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky.

Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to

být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními

předpisy.

11.3. Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je

rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má

Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo

mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě

Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)

 

 

 

 

C. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCU S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

12. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

12.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

12.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno

tuto změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou mateřské školy.

 

13. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

13.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

13.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického

pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě

mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

13.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání

a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

13.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci

dítěte předají zákonní zástupci učitelce svého dítěte.

13.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický

pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

 

14. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

14.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu

vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním

vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy.

14.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka

o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

14.3. Vedoucí učitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy

týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být

svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních

důvodů.

14.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem školy nebo s vedoucí učitelkou MŠ či učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě,individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

14.5. Vedoucí učitelka MŠ může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili

k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

15. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

15.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a

filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném

předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při

předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě

písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

15.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15.1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

 

16. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

16.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při

vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby

nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské

škole.

16.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce

mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti je možné i telefonicky.

16.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný

zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních

obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

16.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti

dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly

mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

a stravného v mateřské škole

 

17.1. Úhrada úplaty za vzdělávání – zákonní zástupci dodržují při úhradě za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. Úhradu úplaty za vzdělání posílají zákonní zástupci na účet školy.

 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 

 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je šest let a více, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

 

Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělání poskytuje za úplatu.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 100,-Kč měsíčně (vyhláška č.14, § 6, odst. 2).

 

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3)

 

 

Rodiče, kterých se osvobození týká, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

 

 

Osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon, §164,

odst. a).

 

 

 

 

17.2. Úhrada stravného – zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného. Úhradu stravného posílají zákonní zástupci na účet školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí…..

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:

22.6.2012

Vypracoval:

ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2012

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2012

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Výše úplaty byla projednána na Obecním zastupitelstvu 14.6. 2012 (viz.příloha).

Mateřská škola se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

 

1. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

a) Dětem, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, a dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky se v posledním ročníku mateřské školy (třetí ročník) poskytuje bezúplatné vzdělávání.

b) Skutečnost, že se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy není podmíněna celkovou dobou, po niž se dítě v mateřské škole vzdělává, ani předpokládaným datem zahájení povinné školní docházky, ale výhradně věkem dítěte.

c) Dětem, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky, lze bezúplatně poskytovat předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dvakrát.

d) K plnění povinné školní docházky může být v daném školním roce přijato dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního. V období bezprostředně předcházejícím školnímu roku, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku, navštěvuje druhý ročník mateřské školy, který sice je posledním ročníkem předškolního vzdělávání u konkrétního dítěte, avšak nikoli posledním ročníkem mateřské školy. Vzdělávání v tomto ročníku se tudíž dítěti poskytuje za úplatu a přijetí k plnění povinné školní docházky nezakládá nárok na poskytování vzdělávání bezúplatně.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

  1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách stanovuje ředitelka základní školy a mateřské školy na období školního roku . Výše úplaty je zveřejněna na nástěnce v šatně v MŠ nejpozději do 30 června předcházejícího školního roku

  2. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční

  3. Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování;

  4. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

  5. Výše úplaty je stejná i pro cizince.

  6. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15 dne v daném kalendářním měsíci

  7. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána ředitelce základní školy a mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc zákonným zástupcem dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní školy a mateřské školy, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

 

 

Úplata na jeden kalendářní měsíc (září – červen běžného školního roku) činí 100 Kč

-Za měsíce červenec a srpen se úplata za předškolní vzdělávání platit nebude.

-1.úplata za předškolní vzdělávání bude platná od 1.9. 2012

-Bude zasílána do 15. dne daného kalendářního měsíce na účet školy 203833811/0600

-Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ

-Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti dítěte nesnižuje.

-Výše úplaty je pro všechny děti zapsané v MŠ stejná

-Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na jiném termínu úhrady ,může ředitelka po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

V Zálší . dne 15.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

18. Přihlašování a odhlašování strávníků

zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji vedoucí školního stravování

odhlásit či přihlásit stravu na následující den lze osobně nebo telefonicky den předem do 14.00 hodin, nebo ten den ráno do 7.15 hodin v mateřské škole č.tel. 465 483 166. Odhláška se zadává od – do, po uplynutí této doby je strava automaticky přihlášena.

nemoc je nutné odhlásit, neboť dle zákona v době nemoci není nárok na stravu dle zákona 561/2004 Sb. Pouze první den je možné odebrat oběd do jídlonosiče.

za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

prázdniny, školní akce, svátky jsou odhlašovány automaticky.

 

Jídelní lístek

jeho sestavení se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odstavce 1 přílohy k vyhlášce č. 107/2008. Je vyvěšen s dalšími informacemi v šatně MŠ v šatně ŠD a na chodbě v ZŠ.

 

Dotazy a připomínky

k provozu školní jídelny a kuchyně přijímá vedoucí školního stravování paní Hlušičková Milena osobně v MŠ od 8.00 hodin do 10.00 hodin, nebo na č. telefonu 465 483 166 a nebo 604 907 649

19. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské

školy,

b) řídí se školním řádem mateřské školy,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi

docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla

slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

D. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

20. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

20.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od

6:30 do 16:00 hod

20.2. Budova je uzamčena. U dveří do šatny je bezpečnostní zařízení s kamerou. Prosíme zvoňte!

20.3. Mateřská škola se uzavírá o vánočních svátcích a na šest neděl o letních prázdninách. .Pokud klesne v ostatních týdnech prázdnin počet dětí na pět a méně, mateřská škola se z provozních a ekonomických důvodů uzavírá Ředitelka školy může po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit provoz ještě z důvodu stavebních úprav.

Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

20.4. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit

nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

20.5. Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě.

20.6. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností

školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola

zákonného zástupce dětí předem.

 

 

21. Vnitřní denní režim

21.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového)

programu probíhá v základním denním režimu.

Provoz mateřské školy začíná v 6:30 a končí v 16:00 hodin.


 

6.30 Otevření MŠ

6.30 – 9.00 Scházení dětí ve třídě, individuální péče, rozhovory s dětmi,jazykové chvilky, hry ve skupinách, využití hracích koutků, podněcování dětí k vlastní aktivitě, experimentování.

Ranní kruh – přivítání,prolínání herních činností s individuální prací s předškoláky, grafomotorická cvičení, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti průběžně se všemi dětmi, úklid hraček.

Hygiena, svačina – děti se samostatně průběžně obslouží a po svačině odcházejí zpět ke svým činnostem


 

9.00 – 9.30 Řízenné činnosti, tšlovýchovná aktivita, smyslové hry, hudební činnosti,

psychomotorické hry, pohybové hry, didakticky cílené činnosti.

9.30 – 12.00 Společné uzavření dopoledních činností, ovoce, zelenina, hygiena, příprava na pobyt venku.

Pobyt venku, vycházky, pobyt na školní zahradě.

Hygiena, příprava na oběd, oběd, vedení dětí k samostatnosti

a sebeobsluze. Odchody dětí, co jdou po obědě domů.

12.00 – 16.00 Hygiena, příprava na odpočinek, pohádka, respektování individuálních potřeb dětí, předškoláci – tiché činnosti u stolečků ve třídě.

Hygiena, odpolední svačina.

Odpolední činnosti – spontánní hry, činnosti dle přání dětí, tělovýchovné využití, individuální práce s dětmi, průběžné předávání dětí rodičům (za příznivého počasí pobyt na zahradě).

Uzavření MŠ


 

V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim.

 


 


 

22. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

22.1. Děti se přijímají v době od 6:30 hod do 8:00 hod.. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

22.2. Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených

poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

22.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji

o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné a respektují tato pravidla:

a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30 hod

b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

 

 

22.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče do 12.00 hodin.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:15 hod a 16:00 hod. V případě, že si rodiče dítěte

s celodenním pobytem potřebují výjímečně vyzvednout dítě po obědě, nebo před odpolední svačinou oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.,

 

23. Délka pobytu dětí v MŠ:

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na

celý den, nebo jen na dopoledne s obědem.

 

24. Způsob omlouvání dětí:

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

a) osobně ve třídě učitelce

b) telefonicky na čísle: 465 483 166

 

25. Pobyt venku:

25.1. Za příznivého počasí tráví děti venku až dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo

teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

 

26. Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových

představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

 

 

 

 

 

 

E. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

27. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

27.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník

převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je

pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat

dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným

zástupcem dítěte.

27.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy, stanoví ředitelka

školy počet pedagogických pracovníků.

27.3. Výjimečně může ředitelka školy zvýšit počty dětí.

27.4. Při zvýšení počtu dětí, nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

27.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

27.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní

legislativa.

27.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce, nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání, formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

27.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od

zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a

může být v kolektivu ostatních dětí.

27.9. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady,

podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám

v přírodě a BOZP:

a) při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních

komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není

krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.

Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při

snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v

nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

b) pobyt dětí v přírodě

využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby

děti neopustily vymezené prostranství

pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní

všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,

popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy

nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují

pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně

připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte

a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a

bezpečnost

pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto

aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

d) pracovní a výtvarné činnosti

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je

nezbytné použít nástroje, jako jsou např nůžky, vykonávají

děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem

pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí

mít ostré hroty apod.)

27.10. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z

Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a

studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy ze dne 22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

 

 

 

28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

28.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci

školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím

věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím

drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video)

patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného

chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

28.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí

pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních

kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to

ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských

zařízeních.

28.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými

pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

F. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

29. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

29.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami

a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

30.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení

dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi

mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské

školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání

dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

30.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak,aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili

tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

31. Zabezpečení budovy MŠ

31.1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z

pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich

návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

 

32. Další bezpečnostní opatření

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

33. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

33.1. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.

33.2. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne: 7.9.2010

33.3. Zákonní zástupci dětí jsou seznámeni se školním řádem vždy na začátku školního roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zálší dne: 25.8.2010

 

 

 

 

Eva Sobelová

vedoucí učitelka MŠ