VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vánoční prázdniny začínají od STŘEDY 23. 12. do 1. ledna 2021. Provoz MŠ bude zahájen v PONDĚLÍ 4. ledna 2021.

INFORMACE PRO RODIČE - MŠ - šk. rok 2020/2021

(týká se především nových dětí)
 

ZMĚNA ÚPLATY ZA ŠKOLKOVNÉ

POZOR !!! Od 1. 9. 2020 se mění výše úplaty za školkovné na Kč 200,- / měsíc. 

Děkujeme za pochopení.

(předškoláci školkovné neplatí)

 

Pravidla provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

:příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

 

 

Tento dokument vychází z Metodiky vydané MŠMT 30.4.2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při vstupu do MŠ si musí všichni přicházející umýt ruce dezinfekcí umístěnou u vchodových dveří

do budovy MŠ

V prostorách mateřské školy

 • Při vstupu do šatny, (před přezutím), bude změřena dítěti teplota, (vyzvěte k tomu, prosím, zaměstnance MŠ)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po přestrojení půjde Vaše dítě ze šatny do umývárny umýt si ruce, teprve po té do herny
 • Pokud dítě již v MŠ pobývá a začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo budou venku na zahradě s rouškou, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pokud byste jako zákonní zástupci dítěte požadovali, aby Vaše dítě roušku používalo, musí být v tomto úkonu samostatné. Na pokyn učitelky si roušku vymění, použitou vloží do igelitového sáčku a uloží do přihrádky v šatně.
 • Pro pobyt venku se bude využívat pouze zahrada.

 

 

Stravování

Bude probíhat v běžné podobě, jen za zvýšených hygienických opatření.

Spaní

Bude probíhat v běžné podobě, jen za zvýšených hygienických opatření

Uvádíme informace o osobách s rizikovými faktory (důležité pro rozhodnutí, zda  se děti zúčastní předškolního vzdělávání).

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Jste spokojeni s aktivitami v MŠ?

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: