Pravidla provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

:příloha_čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

 

 

Tento dokument vychází z Metodiky vydané MŠMT 30.4.2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Při vstupu do MŠ si musí všichni přicházející umýt ruce dezinfekcí umístěnou u vchodových dveří

do budovy MŠ

V prostorách mateřské školy

 • Při vstupu do šatny, (před přezutím), bude změřena dítěti teplota, (vyzvěte k tomu, prosím, zaměstnance MŠ)
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po přestrojení půjde Vaše dítě ze šatny do umývárny umýt si ruce, teprve po té do herny
 • Pokud dítě již v MŠ pobývá a začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo budou venku na zahradě s rouškou, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pokud byste jako zákonní zástupci dítěte požadovali, aby Vaše dítě roušku používalo, musí být v tomto úkonu samostatné. Na pokyn učitelky si roušku vymění, použitou vloží do igelitového sáčku a uloží do přihrádky v šatně.
 • Pro pobyt venku se bude využívat pouze zahrada.

 

 

Stravování

Bude probíhat v běžné podobě, jen za zvýšených hygienických opatření.

Spaní

Bude probíhat v běžné podobě, jen za zvýšených hygienických opatření

Uvádíme informace o osobách s rizikovými faktory (důležité pro rozhodnutí, zda  se děti zúčastní předškolního vzdělávání).

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

ZMĚNA ÚPLATY ZA ŠKOLKOVNÉ

POZOR !!! Od 1. 9. 2020 se mění výše úplaty za školkovné na Kč 200,- / měsíc. 

Děkujeme za pochopení.

(předškoláci školkovné neplatí)

Jste spokojeni s aktivitami v MŠ?

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: