Pravidla provozu v Základní škole v Zálší do konce školního roku 2019/2020

 

 

Tento dokument vychází z metodiky: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydaném MŠMT 30. 4. 2020

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žáci při příchodu ke škole setrvají před školou v prostoru v okolí schodů, budou mezi sebou dodržovat 2m rozestupy. Vyčkají příchodu učitele, který je vyzve k postupnému vstupu do šatny.

U vchodu bude žákům změřena bezkontaktním teploměrem teplota a umyjí si ruce dezinfekcí, která bude umístěna za vchodovými dveřmi.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • V případě projevů infekce, žák bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo budou venku na zahradě s rouškou, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Do školy mohou vstoupit pouze učitelé, žáci a nepedagogičtí zaměstnanci.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky nebo ochranné obličejové štíty (ty máme objednané).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

V budově školy

 • Neprodleně po přezutí, žáci zamíří na toalety, kde si umyjí ruce mýdlem a teplou vodou.
 • Vždy před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky nebo obličejové štíty.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Ve třídách budou žáci ve skupinách do 15, složení skupin je neměnné.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí použít roušky nebo dětské obličejové štíty.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Žáci si budou denně nosit do školy čistý ručník (použitý si ukládají do igelitového sáčku do své školní brašny).
 • Výuka tělesné výchovy nebude probíhat; přestávky, pokud to bude možné, budeme trávit na zahradě.
 • Ranní družina nebude poskytována, žáci budou moci být v budově základní školy od 6.30 (tento čas bude aktualizován podle požadavků v dotazníku rodičů- viz příloha)
 • Výuka bude probíhat od 7.50 do 11.25 podle upraveného rozvrhu (dostanou ho děti 25.5.)
 • Oběd 11.30 – 12.30
 • Od 12.30 do 16.00 žáci budou v budově základní školy, bude zajištěna zájmová činnost (školní družina),
 • žáci po celou dobu pobytu ve škole budou muset dodržovat přísná hygienická pravidla (2m odstupy, při skupinové práci budou používat roušky, ochranné obličejové štíty).
 • Kroužky nebudou uskutečňovány (kdo již platil kroužek na druhé pololetí, peníze budou převedeny na účet obědů).

 

Stravování

 • Žáci budou dostávat oběd v jídelně, do které se bude chodit ve skupinách -
  • 1. Skupina v 11.30 -12.00 (1. a 3. roč.)
  • 2. skupina v 12.00 -12.30 (2., 4., 5. roč.)
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Budou se dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 

Uvádíme informace o osobách s rizikovými faktory (důležité pro rozhodnutí, zda se děti zúčastní vzdělávání).

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou).

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat předvstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

 

 

 

Výsledky logické olympiády

Kategorie A.docx (15564)

            -