Projekt ŠKOLA HROU III. plakát zde : Šablony III .pdf (73,2 kB)

 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Zálší

 

Základní škola nabízí:

 • Výuku v málotřídní škole rodinného typu 
 • Příjemné a klidné klima školy
 • Individuální přístup k žákům
 • Vstřícnou komunikaci s rodiči
 • Odborně kvalifikovné pedagogy, speciální pedagogy, prověřené praxí
 • Díky kvalifikovaným asistentům pedagoga jsme otevřeni žákům s aktuálním zdravotním stavem (např. Specifické poruchy učení a chování, ADHD, ADD,...)
 • Kvalitní přípravu nadaných žáků ke studiu na gymnáziích
 • Logopedickou prevenci v 1. ročníku
 • Výuku v moderně vybavených specializovaných učebnách
 • Tělocvičnu s lezeckou stěnou, zahradu, hřiště
 • Možnost výběru kroužků:  

                                          Hudební aktivity

                                          Kroužek výpočetní techniky

                                          Kroužek AJ pro 1. a 2.ročník

                                          Pohybové a sportovní aktivity

                                          Literárně dramatická výchova

                                           Doučování

 • Návštěvy divadelních představení
 • 1x za školní rok letní či zimní školu v přírodě
 • 2x vzdělávací exkurzi
 • Reprezentaci dětí na sportovních,recitačních, výtvarných soutěžích
 • Hru na flétnu - hodinách  hudební výchovy
 • Příjemné setkávání dětí a rodičů ve škole (Vánoční dílny, Den matek)
 • Vánoční a Velikonoční vystoupení
 • Zajištění školní družiny od 6:30 do 7:30 a od 12:00 do 16:00
 • Možnost  chutného stravování ve školní jídelně + projekty "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"

 

 

Mateřská škola nabízí:
provoz MŠ 6.30 - 16.00 hodin
- vzdělávání dětí podle ŠVP PV "Skládáme mozaiku světa a přírody"
- individuální přístup k dětem
- rodinné prostředí školy

- zapojení se doprojektu zdravého způsobu života "CEPÍK" 

- pestrost jídelníčku
- velké, světlé prostory
- využívání zahrady a velké terasy
- dostatečné vybavení hračkami, výtvarným a pracovním materiálem
- počítač s programem pro předškolní děti, Dětský koutek a Alík
- Zájmová činnost: "Flétnička" a "Angličtinka"
- Spolupráce na některých akcích se ZŠ Zálší a s MŠ Tisová
- Plavecký výcvik pro předškoláky ve Vysokém Mýtě, 10 lekcí
- Zájezdová divadla v MŠ
- Divadla v Šemberově divadle ve Vys. Mýtě (dle nabídky)
- Návštěvy Ekocentra Paleta v Oucmanicích ( výukové programy)
- Vánoční a velikonoční vystoupení pro rodiče
- Mikulášská nadílka
- Vánoční besídka pro děti
- Maškarní a masopustní karneval
- Rej čarodějnic
- Dětský den (pohádkový, zvířatka a loupežníci, indiánský ap.)
- Rozloučení s předškoláky
- Výlet v měsíci květnu "Poznáváme svůj kraj" ( Častolovice, Svojanov, Kunětická Hora, Potštejn, Litomyšl apod.)
- Fotografie na nástěnce v šatně ( po každé akci)

 

 

ŠKOLSKÝ PORTÁL PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Informace : Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství

www.klickevzdelani.cz

 

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah