Vítejte na stránkách Základní a  mateřské školy Zálší

 

Základní škola nabízí:

Příjemné a klidné prostředí školy

Individuální přístup k žákům,  díky asistentovi pedagoga se můžeme věnovat více zákům s poruchami učení, s lehkým mentálním postižením

Logopedickou prevenci v 1. ročníku

Nově vybavenou PC učebnu  i s interaktivní tabulí

Možnost výběru kroužků:      Hudební aktivity

                                          Kroužek výpočetní techniky

                                          Kroužek AJ pro 1. a 2.roč

                                          Pohybové a sportovní aktivity

                                          Literárně dramatická výchova

                                          Badatelský kroužek

                                         Doučování

Návštěvy divadelních představení

1x za školní rok letní či zimní školu v přírodě

2x vzdělávací exkurzi

Reprezentaci dětí na sportovních,recitačních, výtvarných soutěžích

V hodinách  hudební výchovy –hra na flétnu

Vstřícná komunikace s rodiči

 Příjemné setkávání dětí a rodičů ve škole (Vánoční dílny, Den matek)

Vánoční a Velikonoční vystoupení

Zajištění školní družiny od 6:30 do 7:30 a od 12:00 do 16:00

Možnost  chutného stravování ve školní jídelně

 

 

Mateřská škola nabízí:
provoz MŠ 6.30 - 16.00 hodin
- vzdělávání dětí podle ŠVP PV "Skládáme mozaiku světa a přírody"
- individuální přístup k dětem
- rodinné prostředí školy

- zapojení se doprojektu zdravého způsobu života "CEPÍK" 

- pestrost jídelníčku
- velké, světlé prostory
- využívání zahrady a velké terasy
- dostatečné vybavení hračkami, výtvarným a pracovním materiálem
- počítač s programem pro předškolní děti, Dětský koutek a Alík
- Zájmová činnost: "Flétnička" a "Angličtinka"
- Spolupráce na některých akcích se ZŠ Zálší a s MŠ Tisová
- Plavecký výcvik pro předškoláky ve Vysokém Mýtě, 10 lekcí
- Zájezdová divadla v MŠ
- Divadla v Šemberově divadle ve Vys. Mýtě (dle nabídky)
- Návštěvy Ekocentra Paleta v Oucmanicích ( výukové programy)
- Vánoční a velikonoční vystoupení pro rodiče
- Mikulášská nadílka
- Vánoční besídka pro děti
- Maškarní a masopustní karneval
- Rej čarodějnic
- Dětský den (pohádkový, zvířatka a loupežníci, indiánský ap.)
- Rozloučení s předškoláky
- Výlet v měsíci květnu "Poznáváme svůj kraj" ( Častolovice, Svojanov, Kunětická Hora, Potštejn, Litomyšl apod.)
- Fotografie na nástěnce v šatně ( po každé akci)